Szkolenie motolotniowe

Szkoła Motolotniowa HENOR Henryk Orwat prowadzi swoją działalność szkoleniową na lądowisku Zespołu Szkół Rolniczych i Technicznych POWODOWO (N 5207’00’’, E 016�03’00’’). Do dyspozycji posiada pas startowy trawiasty o długości 600m i szerokości 50m. W okresie wakacyjnym piloci - uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie ZSRiT. (Dostępność należy wcześniej ustalić).

Szkoła HENOR prowadzi szkolenie na podstawie wpisu do Rejestru Podmiotów Szkolących Nr 75RPS-09/2012 prowadzonego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Aktualnie prowadzi szkolenie teoretyczne i praktyczne dla uzyskania świadectwa kwalifikacji pilota motolotni PHGP, oraz uprawnień wpisywanych do świadectwa kwalifikacji: PHG(L) i INS. Szkolenie prowadzone jest zgodnie z programem szkolenia motolotniowego, zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Wymagania og�lne w stosunku do kandydata na szkolenie s� nast�puj�ce:
 • ukończone 15 lat,
 • wykształcenie co najmniej gimnazjalne albo równorzędne,
 • pozytywny wynik badań lotniczo – lekarskich, właściwych dla motolotni (zalecane).

Kandydat na szkolenie musi złożyć następujące dokumenty:
 • uwierzytelniona kopia świadectwa szkolnego,
 • orzeczenie lotniczo – lekarskie (zalecane),
 • potwierdzoną notarialnie zgodę przedstawiciela ustawowego kandydata, jeśli nie osiągnął on pełnoletniości,
 • oświadczenie o podporządkowaniu się dyscyplinie lotniczej i zachowaniu wymogów higieny psychicznej i fizycznej.


Szkolenie motolotniowe składa się z części teoretycznej (46 godz. wykładów) i praktycznej (min. 25 godz. nalotu) i może być prowadzone indywidualnie lub grupowo. Szkolenie teoretyczne może być prowadzone w trybie stacjonarnym lub zaocznym. W trybie zaocznym instruktor sprawdza stopień przyswojenia wiedzy teoretycznej podczas konsultacji(16 godz.). Uczeń musi opanować wiedzę teoretyczną z następujących przedmiotów:

 • Prawo lotnicze.
 • Człowiek – możliwości i ograniczenia.
 • Meteorologia.
 • Nawigacja.
 • Procedury operacyjne.
 • Osiągi i planowanie lotu.
 • Wiedz ogólna o statku powietrznym.
 • Zasady lotu.
 • Bezpieczeństwo lotów.
Literaturę potrzebną do nauki teorii można nabyć w szkole. Szkolenie teoretyczne kończy się egzaminem (test wyboru), który należy zdać najpóźniej przed wylotem samodzielnym.

Szkolenie praktyczne rozpoczyna się od lotów zapoznawczych do strefy, podczas których instruktor zapoznaje pilota - ucznia z wrażeniami lotu, sprawdza jego reakcje na lot, oraz zaznajamia z rejonem lotów. W miarę postępów w szkoleniu, pilot - uczeń przystępuje do kolejnych zadań o coraz wyższym stopniu trudności. Po wylataniu ok. 10 godz. pilot – uczeń wykonuje pierwsze loty samodzielne. Ostatnim zadaniem szkolenia są samodzielne loty nawigacyjne po trasie.
Po wykonaniu wszystkich zadań zgodnie z programem szkolenia i uzyskaniu łącznego nalotu minimum 25 godzin, uczeń otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia motolotniowego, co uprawnia go do przystąpienia do egzaminu państwowego (teoretycznego i praktycznego) na świadectwo kwalifikacji pilota motolotni. Egzaminy odbywają się w ośrodku szkolenia, przeprowadza je egzaminator ULC.


 
 POWODOWO 1, 64-200 WOLSZTYN; tel/fax 068. 347-29-29, kom. 609. 67-67-26; e-mail: biuro@henor.pl